Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

SIWICKI, P., SZELĄG, B.: Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych w kołowych przewodach wodociągowych ze światłowodem
Application of CFD FLUENT model to determine the hydraulic losses in the circular pipe with fiber optic cables

MARKOWSKA-LECH, K.: Wpływ wskaźnika prekonsolidacji na moduł odkształcenia postaciowego w gruntach spoistych
Influence of overconsolidation ratio on shear modulus in cohesive soils

MALINOWSKA, E., GABRYŚ, K.: Parametry odkształceniowe i filtracyjne kredy jeziornej z obszaru Mazur
Strain and filtration parameters of lacustrine chalk from Mazury District

KODA, E., OSIŃSKI, P., GŁAŻEWSKI, M.: Agrogeotechniczne umacnianie skarp budowli ziemnych
Agrogeotechnical improvement of earth structure slopes

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

RABARIJOELY, S., STOLC, Ł.: Sprawdzenie stateczności obudowy wykopu drogi ekspresowej S8
Verification of diaphragm walls stability in S8 motorway

JASTRZĘBSKA, U., URBAŃSKI, J.: Stan techniczny jazu Sosnówek na Kanale Augustowskim
Technical state of Sosnówek weir on the Augustów CanalCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw